TELEMESS-Telemetrie
und Messtechnik GmbH

88079 Kressbronn
Phone: +49 7543 6052230
Fax: +49 7543 6052236
info@telemess.de
www.telemess.de
AP: Michael End
 
Sensorik, Messtechnik, DMS-Applikation, Elektronikentwicklung, Dienstleistung Baugruppen-/Endgerätefertigung


Sensortechnology, measurement-technology, strain gauge application, electronics development, assembly/
terminal device service