TELEMESS - Telemetrie
und Messtechnik GmbH

Säntisstr. 27
88079 Kressbronn
Tel.: +49 7543 6052230
Fax: +49 7543 6052236
info@telemess.de
www.telemess.de
Michael End
 
Sensorik, Messtechnik, DMS-Applikation, Elektronikentwicklung, Dienstleistung Baugruppen-/Endgerätefertigung


Sensortechnology, measurement technology, strain gauge application, electronics development, assembly/
terminal device service